NIVA Danmark

Rent vand, det er klart

NIVA Danmark er en dansk afdeling under Norsk Institut for Vandforskning (NIVA), der har en mere end 50 års erfaring med forskning og udvikling på vandmiljøområdet, herunder forskningsbaseret rådgivning.

Hos NIVA Danmark er forskning, engagement og uafhængighed i vores DNA. Vor primære fokus er anvendelsesorienteret forskning i akvatiske økosystemer, først og fremmest vandløb, søer, kystvande og åbne havområder. Nøgleområder for os er eutrofiering, miljøfarlige stoffer, biodiversitet og økosystemernes sundhedstilstand, herunder effekterne af forskellige menneskelige aktiviteter indvirkning på økosystemerne.

To tredjedele af NIVA Danmarks aktiviteter er forskning, innovation og andre former for udvikling, mens en tredjedel er forskningsbaserede rådgivningsprojekter for myndigheder, internationale organisationer og industrier m.v.