NIVA Danmark

Home » Om os

Om os

NIVA Danmark er en uafhængig forsknings- og rådgivningsvirksomhed på vandmiljøområdet. Vi er et laboratorium i ordets klassiske betydning nemlig et sted for øvelse, observation og testning.

Særlig fokus har vi på forskningsbaseret gennemførelse af en række EU-direktiver, bl.a. vandrammedirektivet (WFD), havstrategidirektivet (MSFD), havplandirektivet (MSPD) og internationale konventioner (BDC, HELCOM og OSPAR). Vi rådgiver desuden relevante myndigheder og små og mellemstore virksomheder.

NIVA Danmark arbejder i vandløb, søer, fjorde og åbne havområder. Kerneområder er eutrofiering, miljøfarlige stoffer, biodiversitet, klimaforandringer, økosystemers sundhedstilstand samt effekter af menneskelige aktiviteter. Derfor udvikler vi indikatorer, overvågningsmetoder, værktøjer til tilstandsvurdering med et overordnet formål om at gennemføre analyser og synteseopgaver og bidrage til forskningsbaserede og bæredygtige løsninger på en lang række af de udfordringer vandmiljøet har.

NIVA Danmark er et lande-kontor under Norsk Institut for Vandforskning (NIVA). Vi har derfor en ressource-base på mere end 350 dedikerede forskere og eksperter.


Medarbejdere


Molander

Pål Molander, daglig leder hos NIVA  Danmark.


JesperValgtpng

Jesper H. Andersen, Forskningschef (PhD). JHAs forskningsinteresser omfatter eutrofiering, miljøfarlige stoffer, biodiversitet, udvikling af indikator-baserede vurderingsværktøjer og økosystem-baseret forvaltning af fjorde og havområder. JHA har ledet store nationale og internationale projekter, bl.a. M-FDC, BALANCE, EUTRO-PRO, HELCOM HOLAS, MSFD-DIA, HARMONY, MONIS and ECOMAR. JHA har en passioneret interesse for synteseforskning, herunder Integrated Assessments og udvikling og anvendelse af multi-metriske indikator-baserede vurderingsværktøjer. Tidligere ansættelser: Miljøministeriet, DMU, DHI og Århus Universitet – hertil kommer en tilknytning til det finske miljøinstitut (SYKE) som adjungeret professor i 2014-2018.

LinkedIn profil >>, NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


CiaranRedigeretCiarán Murray, Forsker (PhD). Forskningsinteresser omfatter lys i marine økosystemer, udvikling af indikator-baserede vurderingsværktøjer (fx. HEAT, BEAT, CHASE, NEAT og WATERS) og tilstandsvurderinger i forhold til eutrofiering, biodiversitet, ’kemisk tilstand’ og marint affald. CM har deltaget i store internationale projekter som bl.a. HELCOM HOLAS, HARMONY, WATERS og DEVOTES. CM’s tidligere ansættelser omfatter bl.a. Århus Universitet og DHI.

LinkedIn profil >>, NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


Jes

Jes Jessen Rasmussen Forsker (PhD). JJR er uddannet med speciale i vandløbsøkologi med fokus på stressøkologi og har arbejdet med utallige stresspåvirkninger og kombinationer af disse i både forskningsmæssige og forvaltningsmæssige sammenhænge. Forskningsfagligt har JJR især haft fokus på økologiske effekter af miljøfarlige stoffer i forskellige multiple stressor-sammenhænge, og han har været engageret i en lang række rådgivningsprojekter med en bred vifte af fokuspunkter, herunder bl.a. udvikling af økologiske indikatorer, udvikling af forskellige beslutningsstøttesystemer til understøtning af EU’s Vandrammedirektiv samt vandløbsrestaurering. JJR har tidligere arbejdet på Aarhus Universitet samt på UFZ Helmholz Center for Environmental Research i Leipzig, Tyskland.

NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


therese hjemmeside.jpgTherese Harvey, Forsker (PhD). TH har mere end 15 års erfaring med miljøovervågning, vandforvaltning og kortlægning af marine økosystemer. Hendes forskningsinteresser er først og fremmest overgødning, miljøovervågning og forvaltning i relation til menneskelige påvirkninger inden for rammerne af EU’s vand- og havdirektiver, fx WFD og MSFD. Desuden har TH stor erfaring med at udvikle og anvende fjernanalyser fra satellitter i miljøovervågning og udvikling af optiske vandkvalitetsindikatorer. TH har tidligere arbejdet på Stockholms Universitet, Sverige og på WaterInsight, Holland.

LinkedIn profil >>, NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


SteenSteen W. KnudsenForsker (PhD), har en baggrund i molekylær biologi, ichthyologi, taxonomi, marin biologi, ikke-hjemmehørende arter, populationsgenetik, evolutionært slægtskab hos fisk og miljø-DNA (eDNA). Arbejder med udvikling af molekylære diagnostiske metoder (eDNA) for at identificere tilstedeværelse af arter i akvatiske miljøer ved hjælp af ikke-invasive indsamlingsteknikker.

NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


Kirstine ThiemerKirstine Thiemer, Forsker (PhD). Interdisciplinær forsker med speciale i ferskvandsøkologi og biodiversitet. KITs forskningsinteresser omfatter økologiske effekter af menneskelige påvirkninger i ferskvand, miljøovervågning og tilstandsvurdering, økosystemtjenester samt involvering af stakeholders. KIT har erfaring med forsknings- og rådgivningsprojekter både nationalt og internationalt. KITs tidligere ansættelser omfatter Aarhus Universitet og NIVAs hovedkontor i Oslo.

LinkedIn profil >>, NIVA profil >>eller Google Scholar profil >>


1568108138981

Paulina Ramirez-Monsalve, Forsker (PhD). Tværfaglig forsker i hav- og natur-menneskelige relationer (miljøteknik, kvalitative forskningsmetoder, politik og juridisk analyse). De primære forskningsinteresser omfatter involvering af stakeholders, politikudvikling og politikimplementeringsprocesser, med fokus på EU’s natur- og havpolitikker (dvs. Water Framework Directive, Natura2000, Marine Strategy Framework Directive, Maritime Spatial Planning) og forståelse af, hvordan de implementeres, især fra en institutionel og styringsperspektiv.

LinkedIn profil >>


AndyStockAndy Stock, Forsker (PhD). AS studerer, hvordan mennesker påvirker marine økosystemer gennem miljødatavidenskab. Hans hovedinteresser omfatter udvikling af nye modelleringsmetoder for at forstå kumulative påvirkninger på marine økosystemer bedre, statistiske faldgruber i maskinlæringsanvendelser med mangelfulde rumlige data og begrænsningerne i forudsigelsesmodeller og hvordan de alligevel kan give værdifuld information for miljøforvaltning.

Google Scholar profil >>


PaulaPaula Ocampo, MSc i miljøbiologi. PO har arbejdet med store datasæt og CHASE-værktøjet. PO er ansat som forskningsassistent i NIVA Danmark. 


SimonRedigeretSimon Andresen ÖzkanBSc i vand, bioressourcer og miljømanagement DTU, kandidatstuderende på Miljøteknologi DTU. Ansat som studentermedhjælper i NIVA Danmark.


Associerede medarbejdere


Nikolai Friberg,  (PhD). Tidligere forsknings- og afdelingsleder ved NIVA Danmark. Nu viceadministrende direktør ved Norsk Institut for Naturforskning (NINA), tillige adjungeret professor på Københavns Universitet. NF har mere end 25 års forskningserfaring indenfor ferskvandsøkologi, herunder klimaforandringer og natur- og miljøgenopretning. NF har arbejdet i Danmark og udenlands og har haft fokus på de anvendelsesorienterede aspekter, specielt hvordan menneskelige aktiviteter påvirker ferskvandssamfund. NF er Appointed Expert for the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) under UNESCO og desuden Visiting Research Fellow ved University of Leeds, England. Fra 2009 og indtil 2011, hvor Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) blev nedlagt, var NF forskningschef for Afdeling for ferskvandsøkologi (FEVØ).


Jørgen Nørrevang Jensen, (PhD). JNJ har tidligere arbejdet ved Danmark Miljøundersøgelser (DMU) og Det Internationale Havforskningsråd (ICES). JNJ hjælper os med forskellige F&U-projekter i relation til smådyr på blød bund og fisk.


Kathrine Hammer, (PhD). KH er uddannet ved Ferskvandsbiologisk Sektion (FBS) ved Københavns Universitet og tidligere ansat i NIVA Danmark. KH arbejder i Miljøafdelingen i Gladsaxe Kommune og er tillige associeret NIVA Danmark på ad hoc basis.


Mathias Kjeldgaard, PhD-studerende v. NIVA med fokus på natur-baserede løsninger i vandløb. MK har tidligere arbejdet som videnskabelig assistent og studentermedhjælper i NIVA Danmark og kan efter behov støtte op omkring forskellige F&U-aktiviteter i NIVA Danmark.%d