NIVA Danmark

Home » Om os

Om os

NIVA Danmark er en uafhængig forsknings- og rådgivningsvirksomhed på vandmiljøområdet. Vi er et laboratorium i ordets klassiske betydning nemlig et sted for øvelse, observation og testning.

Særlig fokus har vi på forskningsbaseret gennemførelse af en række EU-direktiver, bl.a. vandrammedirektivet og havstrategidirektivet og internationale konventioner (BDC, HELCOM og OSPAR). Vi rådgiver desuden relevante myndigheder og små og mellemstore virksomheder.

NIVA Danmark arbejder i vandløb, søer, fjorde og åbne havområder. Kerneområder er eutrofiering, miljøfarlige stoffer, biodiversitet, klimaforandringer, økosystemers sundhedstilstand samt effekter af menneskelige aktiviteter. Derfor udvikler vi indikatorer, overvågningsmetoder, værktøjer til tilstandsvurdering med et overordnet formål om at gennemføre analyser og synteseopgaver og bidrage til forsknings-baserede og bæredygtige løsninger på en lang række af de udfordringer vandmiljøet har.

NIVA Danmark er et lande-kontor under Norsk Institut for Vandforskning (NIVA). Vi har derfor en ressource-base på mere end 350 dedikerede forskere og eksperter.


Medarbejdere


 


NFRNikolai Friberg, forsknings- og afdelingsleder (PhD) og adjungeret professor på Københavns Universitet. NF har mere end 20 års forskningserfaring indenfor ferskvandsøkologi, herunder klimaforandringer og natur- og miljøgenopretning. NF har arbejde i Danmark og udenlands og har haft fokus på de anvendelse-orienterede aspekter, specielt hvordan menneskelige aktiviteter påvirker ferskvandssamfund. NF er Appointed Expert for the Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem Services (IPBES) under UNESCO og desuden Visiting Research Fellow ved University of Leeds, England. Fra 2009 og indtil 2011 hvor Danmarks Miljøundersøgelser (DMU) blev nedlagt, var NF forskningschef for Afdeling for ferskvandsøkologi (FEVØ).
LinkedIn profil >>, NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


_jesper-andersen_8736Jesper H. Andersen, forskningschef (PhD). JHAs forskningsinteresser omfatter eutrofiering, miljøfarlige stoffer, biodiversitet, udvikling af indikator-baserede vurderingsværktøjer og økosystem-baseret forvaltning af fjorde og havområder. JHA har ledet store nationale og international projekter, bl.a. M-FDC, BALANCE, EUTRO-PRO, HOLAS, MSFD-DIA, HARMONY. JHA er tillige Visiting Professor ved det finske Havforskningscentrum (MRC, SYKE) i økosystem-baseret forvaltning af Østersøens miljø. Tidligere ansættelser: Miljøministeriet, DMU, DHI og Århus Universitet.
LinkedIn profil >>, NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


cjmCiarán Murray, forsker (PhD). Forskningsinteresser omfatter lys i marine økosystemer, udvikling af indikator-baserede vurderingsværktøjer (fx. HEAT, BEAT, CHASE og NEAT) og tilstandsvurderinger i forhold til eutrofiering, biodiversitet og ’kemisk tilstand’. CM har deltaget i store internationale projekter som bl.a. HELCOM HOLAS, HARMONY, WATERS og DEVOTES. CM’s tidligere ansættelser omfatter bla. Århus Universitet og DHI.
LinkedIn profil >>, NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


kallenbachEmilie Kallenbach, PhD-studerende (Cand. Scient.) ved NIVA Danmark. EK er er uddannet fra Ferskvandsbiologisk sektion på Københavns Universitet og har speciale i naturgenopretning og vandløbsmetabolisme. EK arbejder med mikroplastik i ferskvand.

LinkedIn profil >> eller NIVA profil >>


therese hjemmeside.jpgTherese Harvey, Forsker (PhD). TH har mere end 10 års erfaring med miljøovervågning, vandforvaltning og kortlægning af marine økosystemer. Hendes forskningsinteresser er først og fremmest overgødning, miljøovervågning og forvaltning i relation til menneskelige påvirkninger inden for rammerne af EU’s vand- og havdirektiver, fx. WFD og MSFD. Desuden har TH stor erfaring med at udvikle og anvende fjernanalyser fra satellitter i miljøovervågning og udvikling af optiske vandkvalitetsindikatorer. TH har tidligere arbejdet på Stockholms Universitet, Sverige og på WaterInsight, Holland.

LinkedIn profil >>, NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


SteenSteen W. KnudsenPostdoc (PhD), har en baggrund i molekylær biologi, ichthyologi, taxonomi, marin biologi, populations genetik, evolutionært slægtskab hos fisk og miljø-DNA. Arbejder med udvikling af molekylære diagnostiske metoder for at identificere tilstedeværelse af arter i akvatiske miløer ved hjælp af ikke-invasive indsamlingsteknikker.

NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


JesJes Jessen Rasmussen Forsker (PhD), er uddannet med speciale i vandløbsøkologi med fokus på stressøkologi og har arbejdet med utallige stresspåvirkninger og kombinationer af disse i både forskningsmæssige og forvaltningsmæssige sammenhænge. Forskningsfagligt har JJR især haft fokus på økologiske effekter af miljøfarlige stoffer i forskellige multiple stressor-sammenhænge, og han har været engageret i på en lang række rådgivningsprojekter med en bred vifte af fokuspunkter, herunder bl.a. udvikling af økologiske indikatorer, udvikling af forskellige beslutningsstøttesystemer til understøtning af EU’s Vandrammedirektiv samt vandløbsrestaurering. JJR har tidligere arbejdet på Aarhus Universitet samt på UFZ Helmholz Center for Environmental Research i Leipzig, Tyskland.
NIVA profil >> eller Google Scholar profil >>


mathias123Mathias Brink Kjeldgaard er vores studentermedhjælper. Han studerer biologi på Københavns Universitet og hjælper os med mange forskellige ting, blandt andet med feltarbejde. Når Mathias ikke studerer eller hjælper til i NIVA Danmark bliver tiden blandt andet brugt på guitarspil.


Associerede medarbejdere


Gert Hangert-123pxsen, forskningskonsulent (PhD). Forskningsinteresser omfatter mikroalgers taxonomi og biodiversitet, bl. a. giftige alger. Har omfattende erfaring med algeisolering og dyrkning. Konsulent vedr. fytoplankton identifikation og kvantificering i forbindelse med SVANA’s NOVANA-program. GH har indtil for nylig arbejdet som kurator for Scandinavian Culture Collection of Algae & Protozoa (SCCAP) ved Kbh. Universitet, og fungerer p.t. som forskningskonsulent hos NIVA Danmark i forbindelse med sammenlægningen af SCCAP med NIVA’s algekultursamling i Oslo. Den fusionerede samling bliver den største i Skandinavien.


joern123Jørn Kirkegaard, associeret seniorrådgiver og ferskvandsbiolog. Jørn er meget erfaren hvad angår administration af akvatiske forskningsprogrammer, udarbejdelse og evaluering af ansøgninger samt overvågning af det danske vandmiljø. Jørn har arbejdet som programkoordinator for såvel Miljøstyrelsens Pesticidforskningsprogram (2001-2016), som Miljøstyrelsens Havforskningsprogram (1992-1996). Desuden er Jørn en af arkitekterne bag det danske NOVA-overvågningsprogram, som er forløberende for det nuværende NOVANA-program. Jørn er tillige en af fadder til det danske DVFI-indeks.


Ditte

Ditte Hendriksen, er tilknyttet NIVA Danmark som gæsteforsker. Til daglig arbejder Ditte som forsker ved Norsk Institut for Naturforskning (NINA). DH’s forskningsinteresser omfatter bl.a. effekter på natur og miljø af multiple menneskelige aktiviteter, ikke-hjemmehørende arter, klimaændringer og arktiske økosystemer.


%d bloggers like this: