NIVA Danmark

Home » Forskning

Forskning

NIVA Danmark laver anvendt forskning bl.a. med det formål at tilvejebringe det bedst mulige grundlag for gennemførsel af vandrammedirektivet, havstrategidirektivet, havplandirektivet og en række andre vand-relaterede direktiver. Fokus er især på tilvejebringelse af en bedre forståelse af de økologiske processer og på udvikling af innovative tilstandsvurderingsværktøjer. Vores værktøjskasse adresserer p.t. ‘eutrofiering’, ‘kemisk tilstand’ for miljøgifte, ’biodiversitet’, ‘marint affald’, ’økosystemer sundhedstilstand’ og kortlægning af såkaldte ’kumulative påvirkninger’.

Nedenfor er en oversigt med eksempler på projekter og aktiviteter som NIVA Danmark er, eller snarest forventer at blive, involveret i:

  • AquaSYNC (2022-2026) – et partnerskab bestående af NIVA Danmark (lead), Aarhus Universitet og Havmiljøinstuttet ved Gøteborgs Universitet og med fokus på synteseforskning i akvatiske økosystemer – læs mere på AquaSYNC’s hjemmeside.
  • DEVOTES (2014-2016) – “Development Of innovative Tools for understanding marine biodiversity and assessing good Environmental Status.”
  • ETC BE (2022-2026) – internationalt samarbejde med det Europæiske Miljøagentur, til formål at forbedre den Europæiske biodiversitet og dets økosystemer.
  • ETC ICM (2015-nu) – vi er partner i Det Europæiske Miljøagenturs Temacenter for Vand og har ledet eller bidraget til en lang række tematiske assessments, herunder udviklet vurderingsværktøjer, fx. i forhold til ‘ecosystem health’ og marint affald. Læs om vort arbejde i ‘Marine Messages II‘ og på temacentrets hjemmeside.
  • GES4SEAS(2022-2026) – et Horizon Europe-projekt (ledet af AZTI, Spanien) med fokus på udvikling af et innovativ værktøj til vurdering af kumulative effekter i marine områder. Et link vil komme når projektets hjemmeside er klar i efteråret 2022.
  • MONIS (2014-nu) – en serie af projekter, finansieret af Miljøstyrelsen, med fokus på overvågning af ikke-hjemmehørende arter i danske havområder, herunder udvikling af molekylærbiologiske redskaber (eDNA) til identifikation af specifikke problem-arter. Læs om MONIS-strategien, de tekniske anvisninger for eDNA-baseret overvågning i marine områder og om hvordan data fra den eDNA-baserede overvågning er sammenfattet på nationalt plan.
  • WATERS (2014-nu) –  “Research into assessment criteria for the classification of ecological water status”.
  • OBAMA-NEXT (2022-nu) – har til formål at udvikle en værktøjskasse til at generere nøjagtig, præcis og relevant information, der karakteriserer marine økosystemer og deres biodiversitet. Link til hjemmeside kommer senere.
  • ØKOMAR (2018-2021) – et udviklings- og demonstrationsprojekt, finansieret af VELUX-fonden, med fokus på udvikling af værktøjer m.v til økosystem-baseret havplanlægning. Læs om resultaterne i ØKOMARs synteserapport og om data i ØKOMARs bilagsrapport.
%d bloggers like this: