NIVA Danmark

Forside » Nyheder

Nyheder

02/10 2018: NIVA og NIVA Danmark fandt mikroplastik i Arktis
Emilie Kallenbach (PhD-studerende) fandt sammen med kollega Amy Lusher og BBC plastik i vand og sediment i Arktis samt i ekskrementer fra hvalros. I går blev dokumentaren “Drowning in plastic” sendt på BBC1, hvor man kan se Emilie og Amy på feltarbejde på Svalbard.

DIP

Yderligere oplysninger kan fås hos PhD-studerende Emilie Kallenbach.


01/10 2018: Ny medarbejder i NIVA Danmark 

I dag starter Steen W. Knudsen som ny postdoc hos NIVA Danmark. Steen har en baggrund i molekylær biologi, ichthyologi, taxonomi, marin biologi, populations genetik, evolutionært slægtskab hos fisk og miljø-DNA. Han arbejder med udvikling af molekylære diagnostiske metoder for at identificere tilstedeværelse af arter i akvatiske miljøer ved hjælp af ikke-invasive indsamlingsteknikker. Hos NIVA Danmark skal han arbejde med DNA-baseret identifikation af ikke-hjemmehørende arter bl.a. krebs.

Steen

 

 


01.09 2018: Nyt projekt om udvikling af metoder til overvågning af ikke-hjemmehørende arter

I dag er MONIS 5-projektet indledt. NIVA Danmark skal, sammen med Københvans Universitet, DTU Aqua og NIRAS udvikle testmetoder for ikke-hjemmehørende arter i både ferskvand og marine områder, vurdere kilder til usikkerheder i en eDNA-baseret overvågning og oparbejde prøverne indsamlet under NOVANA i både 2017 og 2018. MONIS 5 finansieres af Miljøstyrelsen og afsluttes ultimo 2020. Produkterne vil omfatte flere videnskabelige rapporter, notater, opdaterede tekniske anvisninger og dataoverførsler. Samtidigt er Steen W. Knudsen (PhD) ansat i NIVA Danmark – noget vi er meget glade for og ser frem til, idet forskning og udvikling i forhold til eDNA-baseret overvågning er et prioritet indsatsområde for os.

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningschef Jesper H. Andersen


20/4 2018: ØKOMAR går i gang

I dag er ØKOMAR-projektet gået i gang. Med en bevilling på 7,5 millioner kroner fra VILLUM Fonden  og med deltagerne fra NIVA Danmark (lead), DTU Aqua, GEUS, Københavns Universitet og Århus Universitet skal der over de kommende 2 år udvikles og testes data-baserede værktøjer til brug for økosystem-baseret havplanlægning, herunder kortlægning af potentielt kumulative effekter af multiple menneskelige aktiviteter i de danske farvande, metoder til vurdering af usikkerhed, et udkast til en såkaldt zone-plan samt en række afledte analyser og scenarieberegninger. Ved afslutningen af ØKOMAR den 1. april 2020 forventer deltagerne at have udviklet og demonstreret et state-of-the-art beslutningsstøttesystem (DSS) til brug for havplanlægning i medfør af EU’s Havplandirektiv, ikke kun i de danske farvande med potentielt i hele Europa.

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningschef Jesper H. Andersen

 


31.01.2018: Første tekniske anvisning fra NIVA Danmark er ude

NIVA Danmark er stolte og glade for at have udarbejdet vores første tekniske anvisning. Den er udarbejdet i regi af MONIS-projektet. Anvisningen vedrører eDNA-baseret overvågning af ikke-hjemmehørende marine arter. Anvisningen kan findes her.

tekniskanvisning

For informationer om det tekniske indhold kontakt Steen W. Knudsen 

For informationer om MONIS III kontakt forskningschef Jesper H. Andersen


01.12.2017: Bevilling fra innovationsfonden til erhvervsPhD om mikroplastik. 

Innovationsfonden har bevilget penge til en ErhvervsPhD om mikroplastik i ferskvand. Forskningsassistent Emilie Kallenbach starter PhD-projektet d. 1. maj 2018 med Forskningschef Nikolai Friberg som vejleder. Projektet udføres i samarbejde med Københavns Universitet (Dean Jacobsen), Aalborg Universitet (Jes Vollertsen), University of Queensland (Kevin Thomas) og NIVA (Bert van Bavel, Amy Lusher og Rachel Hurley).

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningsassistent Emilie Kallenbach.


06.11.2017: Feltarbejdet for ‘overvågning af ikke-hjemmehørende arter i 16 udvalgte danske havne’ (MONIS 4) er gennemført med succes

De sidste prøver for ‘overvågning af ikke-hjemmehørende art i 16 udvalgte danske havne’ er i samarbejde med Amphi Consult ApS, DTU Aqua og Statens Naturhistoriske Museum (KU) blevet indsamlet. Feltarbejdet er hermed gennemført succesfuldt. Der er blevet indsamet vand til eDNA, planktonprøver, prøver af bundlevende organismer på hårdt og blødt substrat og fisk.

De omfangsrige prøver er allerede i fuld gang med at blive oparbejdet og analyseret for tilstedeværelsen af ikke-hjemmehørende arter. Vi har allerede nu tegn på, at der venter sig spædnede resultater.

Rapporten forventes publiceret medio 2018.

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningschef Jesper H. Andersen


01.11.2017: Vi er flyttet til KUA3!

Efter 3 gode år hos Winghouse i Ørestad har vi fået nye flotte lokaler på KUA3 i kontorfællesskavet Univate. Vi glæder os meget til at tage de nye lokaler i brug.

Adressen er nu:

NIVA Danmark
Univate
Njalsgade 76, 4 sal
2300 København S

Telefon: +45 39 17 97 33


20.10.2017: Revstruktur udsat ud for Korsør

Slagelse Kommune har med hjælp fra NIVA Danmark gennemført udsætningen af en revstruktur. Revet er udsat ud for den gamle færgehavn, og vil fungere som rekreationelt rev.

Forskningschef Jesper H. Andersen og forsker Ciarán Murray deltog begge i ulægningen af revstrukturen. NIVA Danmark ser frem til at følge koloniseringen af havet de næste år og er spændt på, hvad det kan betyde for livet under overfladen. Desuden vil bachelorstuderende på Københavns Universitet lave et projekt om fisks kolonisering af revstrukturen.

Udlægning af revet blev fulgt af TV2 ØST. Deres indslag kan ses her.


8.9.2017: Første landsdækkende kortlægning af kumulative effekter i danske farvande

I en ny rapport fra NIVA Danmark dokumenterer forskerne, hvilke menneskelige påvirkninger, som er mest negative for vandmiljøet, hvor den totale belastning er størst og hvordan enkeltbelastningerne varierer fra kyst til hav. Dette er vigtig viden for en bæredygtig forvaltning af havområderne

Den samlede effekt af flere presfaktorer i et enkelt miljø er blevet beregnet i tidligere studier. I dette studie har vi udvidet omfanget, og i tillæg udregnet, hvordan effekten af hver presfaktor gradvis forandrer sig fra kyst mod hav, og hvor stor indvirkning hver enkelt presfaktor har i forhold til hinanden, forklarer Jesper Andersen, forskningschef i NIVA Danmark.

Rapportens konklusioner er lige du af landevejen, siger Jesper Andersen og fortsætter: (1) Næringsstoffer er stadig den største presfaktor, ca. 35-40% på landsplan, ca. 50% i kystvande, og selvsagt højere i fjordene, (2) klimaforandringer og ikke-hjemmehørende arter er væsentlige og delvist oversete presfaktorer, og (3) miljøfarlige stoffer og fiskeri, specielt trawling, er også væsentlige presfaktorer, specielt offshore.

Som EU-medlem er Danmark forpligtet af havstrategidirektivet (MSFD). Direktivets mål er at opnå god miljøstatus og at beskytte ressourcegrundlaget som havbaseret økonomi er afhængig af inden 2020. Dette indebærer blandt andet at tab af den marine biologiske mangfoldighed må stoppes. Efter havstrategidirektivets kriterier er miljøstatus i danske havområder i dag dårlig, og det samme er dommen over den økologiske status i kystområderne, efter kriterierne i EUs vandrammedirektiv (WFD). Den nye NIVA-rapport er et vigtigt kundskabsgrundlag både for det videre arbejde med at reducere menneskelig belastning og øget brug af økosystem-baseret forvaltning i de danske farvande – specielt kan den bidrage til en koordinering mellem WFD og MSFD

Undersøgelserne er udført af medarbejdere ved NIVA Danmark og i samarbejde med forskere fra GEUS og Stanford University i USA og er finansieret av Landbrug og Fødevarer.

Link til rapport: RALAHA-rapport

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningschef Jesper H. Andersen.


04.09.2017: Nyt projekt om økosystembaseret kortlægning af havmiljøet i Øresund 

Projektet ’Havplan Øresund’ vil med udgangspunkt i en økosystembaseret tilgang udarbejde en modelhavplan for en bæredygtig udvikling af havmiljøet i Øresund, som omfatter både miljø, erhverv, økonomi, jobskabelse og velfærd.

Havplan Øresund er et samarbejde mellem forskere fra Aarhus Universitet (lead), Københavns Universitet, GEUS, DTU Aqua og NIVA Danmark.

Havplanen udarbejdes i samarbejde med myndigheder og øvrige forvaltere af havarealerne, kommercielle interesser og NGO’er og inddrager viden og data fra eksisterende kilder, der belyser erhvervs- og samfundsmæssige forudsætninger og konsekvenser af udnyttelsen af kyst- og havområdet Øresund.

De mange datalag og viden i området har ikke tidligere været samlet og analyseret med henblik på at vurdere synergier, konflikter og scenarier for en fremtidig udvikling i regionen. Projektet vil således være det første eksempel på en havplan i danske havområder.

NIVA Danmark har en central rolle i kortlægningen af kumulative påvirkninger i Øresund og vi vil inddrage data, der ikke tidligere har været brugt.

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningschef Jesper H. Andersen.


14.08.2017: Nyt projekt med vurdering af kumulative påvirkninger i det danske havmiljø.

NIVA Danmark skal udarbejde en faglig analyse af kumulative effekter af multiple menneskelige påvirkninger i de danske farvande til Miljøstyrelsen. Analysen skal i en bearbejdet form indgå i styrelsens kommende basisanalyse for havstrategidirektivet. Analyserne vil baseres på en kombination af 35 forskellige presfaktorer og hele 47 økosystemkomponenter. Projektet skal afsluttes i 2017.

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningschef Jesper H. Andersen.


13.07.2017: Succesfuld gennemførsel af overvågning af ikke-hjemmehørende arter danske havne!

NIVA Danmark har i samarbejde med Amphi Consult ApS, DTU Aqua og Statens Naturhistoriske Museum (KU) gennemført 1. runde af prøvetagning for ikke-hjemmehørende arter i 16 udvalgte danske havne jf. sampling-protokollen for overvågning af ikke-hjemmehørende arter.

Prøvetagningen er gennemført succesfuldt, der er allerede nu opnået nogle interessante resultater og vi glæder os til at oparbejde de resterende prøver.

Næste prøvetagningsrunde vil finde sted i august og september.

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningsassistent Emilie Kallenbach.


15/03 2017: NIVA Danmark indgår samarbejdsaftale med Københavns Universitet

NIVA Danmark og Biologisk Institut, Københavns Universitet har indgået en aftale om et strategisk samarbejde om forskning, kundskabsudvikling- og formidling og projektansøgninger.

Aftalen skal stimulere til samarbejdsprojekter indenfor forskning og udvikling (F&U) for strategisk vigtige fag- og kompetenceområder både for NIVA Danmark og Biologisk Institut.

Samarbejdsaftalen dækker konkrete områder som undervisning, vejledning på kandidat- og PhD-niveau, fælles laboratoriefaciliteter, deling af kompetencer og initiering af fælles projekter, blandt andet med fokus på anvendt forskning og forskningsbaseret myndighedsbetjening.

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningschef Nikolai Friberg.


9/03 2017: Overvågning af ikke-hjemmehørende arter i udvalgte danske havne

NIVA Danmark har i samarbejde med Amphi Consult ApS, DTU Aqua, Litehauz ApS og Statens Naturhistoriske Museum (KU) vundet projektet ’Monitering af ikke-hjemmehørende arter i danske havne’, finansieret af Landbrugs- og Fiskeristyrelsen; tidligere NaturErhvervstyrelsen.

Projektet har til formål at kortlægge forekomsten af ikke-hjemmehørende arter i 16 udvalgte havne. Prøvetagningen finder sted i 2017 og slutrapporten forventes publiceret medio 2018.

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningschef Jesper H. Andersen.


7/02/2017: Afholdelse af NIVA Danmarks Broker event

Den 7. februar blev det første nationale broker event afholdt i Helsingør. Der var stort fremmøde som bredt repræsenterede forskellige aktører indenfor akvatisk restaurering. Oplæggene fra arrangementet kan findes her. Vi er på nuværende tidspunkt ved at samle op på arrangementet, diskussioner og konklusioner. Deltagerne på eventet vil høre fra os i Maj.

Yderligere oplysninger kan fås hos forskningsassistent Emilie Kallenbach.


1/11 2016: Kortlægning af ’kemisk tilstand’ i danske farvande

NIVA Danmark har i samarbejde med forskere fra Aarhus Universitet udarbejdet og publiceret en klassificering af ’kemiske tilstand’ i de danske marine områder ved brug af det multimetriske indikator-baserede vurderingsværktøj CHASE.

Analyserne var baseret på et landsdækkende datasæt fra NOVANA-programmet med koncentrationer af miljøfarlige stoffer i sediment og biota samt biologiske effekter. De foreløbige resultater viste at 129 ud af 147 vurderede områder kan klassificeres som ’problem-områder’. Rapporten demonstrerer potentialet i at kombinere eksisterende data til at produkt, som kan støtte forvaltningen af det danske havmiljø. Rapporten fra NIVA Danmark kan læses her.

Foruden at anvende CHASE-værktøjet i en dansk sammenhæng deltager NIVA Danmark i en række F&U-projekter finansieret af HELCOM og Det Europæiske Miljøagentur (EEA) for dels at udarbejde en opdateret tematisk assessment om miljøfarlige stoffer for Østersøen, dels for at tilvejebringe et første pan-europæisk overblik over ’problemområder’ og ’ikke-problemområder’.


4/8 2016: Ny eutrofieringsrapport fra NIVA Danmark

NIVA Danmark har for Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning udarbejdet en vurdering af eutrofieringstilstanden i de danske dele af Nordsøen, Skagerrak og Kattegat for perioden 2006-2015. Vurderingen følger op på to tidlige vurderinger fra 2003 og 2009 og er baseret på (1) den danske rapportering for den økologiske tilstand i kystvande under Vandrammedirektivet, (2) den danske rapporering af miljøtilstanden i de åbne farvande under Havstrategidirektivet samt (3) satellit-baserede analyser af indholdet af klorofyl i overfladevandet i Nordsøen og Skagerrak. Rapporten fra NIVA Danmark dokumenterer ikke overraskende at alle fjorde og kystvande er eutrofierede og dermed ’problem-områder’ med en ikke-acceptabel miljøtilstand. Rapporten dokumenter desuden at der ikke er ’problem-områder’ i de helt åbne dele af Nordsøen og Skagerrak. Endelig fastlægger rapporten grænsen mellem ’problem-områder’ og ’ikke-problem-områder’ mere præcist end tidligere – således er arealet af ’problem-områderne’ reduceret med mere end 7700 km2 sammenlignet med 2009-rapporteringen.

Rapporten fra NIVA Danmark kan læses her.


13.01.16: Vacancy: Researcher to NIVA Denmark

NIVA Denmark is looking for a dedicated applied scientist, who can contribute to increasing our capacity and competences in the field of environmetrics and preferably, but not exclusively so, with experiences in aquatic ecology. The vacant position is at this moment in time limited to two years, starting 1 April 2016.

Application deadline: 27th of January 2016.

Read full description and apply here


28/10 2015: Iltsvind og algeopblomstringer til trods – Østersøen har fået det bedre

I følge et studie udført af danske, svenske og finske forskere er forbedringerne et direkte resultat af, at der er skruet ned for tilførslerne af næringstoffer.

For 35 år siden var svømning forbudt mange steder i Østersøen. I dag er der en badeanstalt i Københavns Havn – fordi forureningen af havnen er bragt væsentligt ned. I de åbne dele af Østersøen er tilstanden i følge et nyt studie udført af danske, svenske og finske havforskere også blevet bedre. Denne forbedring skyldes mange års internationalt samarbejde om at reducere tilførslerne af næringsstoffer.

Vi kan konstatere forbedringer i de fleste åbne dele af Østersøen, udtaler Jesper Andersen, forskningschef ved NIVA Danmark.

Artiklen ”Long-term temporal and spatial trends in the eutrophication status of the Baltic Sea”, der for nyligt er publiceret i det anerkendte videnskaplige tidskrift Biological Reviews, giver en unik oversigt over hvordan overgødningen har udviklet sig i de forskellige dele af Østersøen gennem de seneste 112 år, fra 1901 til 2012.

Vi dokumenterer de første tegn på forbedringer i Østersøen. Det er opmuntrende, at de seneste årtiers indsatser for at mindste tilførslerne af kvælstof og fosfor fra landene omkring Østersøen nu begynder at virke.

De tydeligste forbedringer ses i Kattegat. Men selv i områder som de sydlige dele af den egentlige Østersø ses en positive udvikling.

Overgødningsproblematiken i Østersøen – også kendt som ’eutrofiering’ – diskuteres oftest i betydligt dystere termer, ikke mindst i medierne. Udbredelsen af iltfrie områder, såkalde ’døde områder’, er rekord-stor, og mange steder er algeopblomstringer et stort problem.

Kan det så virkelig passe at overgødningen i Østersøen nu er på retur?

Ja! Ud fra de data som findes, svarer Jesper Andersen.

Lidt forenklet kan man sige, at indikatorerne i de øvre pelagiske dele af havet har forbedret sig betydeligt, mens situationen nærmere havbunden i visse områder er forværret. Men totalt set er forbedringerne dog væsentligt større end forværringerne.

I studiet vurderes desuden miljøovervågningen og tilgangen til de data, der ligger til grund for bedømmelsen af miljøtilstanden.

Gennem 1970- og 1980-erne blev der i Østersølandene etableret omfattende nationale miljøovervågnings­programmer. Men sidan da, og særligt gennem de seneste 10 år, er adgangen til data blevet vanskeligere.

I følge Jesper Andersen kan en fortsat reduktion af miljøovervågningen få alvorlige konsekvenser for mulighederne for at at dokumentere udviklingen i miljø- og naturtilstanden og for at forstå ændringerne i Østersøens økologiske forhold.

Milliarder af kroner spenderes på at reducere belastningerne med næringsstoffer for at mindske overgødningen af havet. Det kan undre, at man ikke også målrettet satser på at dokumentere de faktiske effekter af disse investeringer.

Fakta: Sådan gjorde vi

Forskerne har samlet store mængder af historiske miljødata fra nationale miljøovervågnings­programmer. En vigtig kilde var DAS-databasen hos Baltic Nest Institutet ved Stockholms Universitets Østersøcentrum. Med udgangspunkt i internationalt vedtagne indikatorer og miljømål, og med hjælp af det indikator-baserede bedømmesesværktøj HEAT 3.0, er udviklingen i overgødningen kortlagt og klassificeret i de forskellige dele af Østersøen over en 112 år lang periode.

Fakta: Overgødning i mere end 100 år

For omkring hundrede år siden kunne de åbne dele af Østersøen klassificeres som ’ikke-påvirkede’ af overgødning. Overgødningen tog for alvor fat op gennem 1950’erne i takt med at belastningen fra land øgede drastiskt. En tydelig kulmination på overgødningen blev nået i begyndelsen af 1980’erne. Siden da er den eksterne belastning med næringsstoffer gradvis mindsket, især grundet avanceret rensning af spildevand fra byer og industri samt landbrugsrelaterede tiltag.

Artiklen kan downloades her: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/brv.12221/abstract


15/10 2015: Analyse af eutrofieringstilstanden i de åbne dele af Østersøen over en 112 år lang periode

NIVA Danmark har sammen med en række samarbejdspartnere, bl.a. Århus Universitet, Stockholms Universitet, Helsinki Universitet, HELCOM samt SYKE i Finland, publiceret en analyse af den tidslige og geografiske udvikling af eutrofieringstilstanden i de åbne dele af Østersøen over en 112 år lang periode (1901-2012). Denne omfattende analyse afdækker bl.a. hvornår eutrofieringsproblemerne opstod i de forskellige dele af Østersøen, hvornår problemet toppede, hvornår de første forbedringer blev registreret samt hvordan reduktioner i tilførslerne af næringsstoffer har vendt den negative udvikling og ført til væsentlige forbedringer i de fleste områder. Analysen dokumenterer entydigt at strategien med at reducere tilførslerne af både kvælstof og fosfor er den rigtige ’kur’. Yderligere reduktioner af tilførslerne af næringsstoffer er dog nødvendige for at Østersøen igen kan klassificeres som’upåvirket af eutrofiering’, altså med et balanceret plante og dyreliv. Klik her for at læse artiklen, som er publiceret i Biological Reviews.


8/9 2015: NIVA Danmark bidrager til et styrket fagligt grundlag for overvågningen af ikke-hjemmehørende arter i de danske farvande

NIVA Danmark har, sammen med Amphi Consult, DTU Aqua and Statens Naturhistoriske Museum ved Københavns Universitet, vundet en samarbejdsaftale med Naturstyrelsen om et styrket fagligt grundlag for overvågningen af ikke-hjemmehørende arter i de danske farvande. Konkret skal der løses tre opgaver for styrelsen. Først skal vi skrive en teknisk anvisning for hvordan prøvetagning og analyser baseret på molekylærbiologiske metoder (eDNA) skal gennemføres. Dernæst skal vi i dialog med styrelsen og relevante eksperter sammenstille en liste over ikke-hjemmehørende målarter, bl.a. Saragasso-tang, dræbergople, uldhåndskrabbe og sortmundet kutling. Endelig skal vi inden for projektets økonomiske rammer udvikle DNA-primere for så mange målarter som muligt. Projektet, kaldet MONIS-2, skal afsluttes inden jul.


11/5 2015: Tilstanden af Østersøens biodiversitet er korreleret med kumulative effekter af menneskelige aktiviteter

NIVA Danmark har sammen med en række samarbejdspartnere fra bl.a. Finnish Environment Institute (SYKE), Århus Universitet, Det Europæiske Miljøagentur (EEA) og UCSB i USA publiceret en analyse af sammenhængen mellem tilstanden af biodiversiteten i de åbne dele af Østersøen og de kumulative effekter af menneskelige aktiviteter. Denne i sig selv simple analyse er baseret på to omfattende analyser af lidt ældre dato, men det er første gang datasættene bliver kombineret og analyseret. Finansiering af understøgelserne kommer fra STAGES-projektet via Det International Havforskningsråd (ICES). ”Man kan nu dokumentere at tilstanden af biodiversiteten i Østersøen er korreleret med menneskelige aktiviteter – noget man har arbejdet på i årevis, men hidtil uden succes”, udtaler Jesper H. Andersen, forskningschef ved NIVA Danmark og fortsætter ”Det er stort at NIVA Danmark, mindre end otte måneder efter vi blev etableret, kan bidrage til intet mindre end et fagligt gennembrud. Dette vigtige arbejde skal ses som en trædesten og på sigt betyder det, at der vil kunne udvikles operationelle værktøjer, der kan understøtte en økosystem-baseret tilgang til forvaltningen af de menneskelige aktiviteter der påvirker biodiversiteten i Østersøen – på samme høje niveau som for eksempel næringtoffer og eutrofiering”. Klik her for at læse artiklen, som er under publicering i ‘Estuarine, Coastal and Shelf Science’.


27/1 2015: NIVA Danmark udarbejder forslag til overvågning af ikke-hjemmehørende arter i de danske farvande

NIVA Danmark har sammen med Litehauz Aps og Akvaplan udarbejdet et forslag til overvågnings­strategi og -program for ikke-hjemmehørende arter i de danske farvande. Arbejdet er en del af den danske gennemførelse af EU’s havstrategidirektiv og er udført for Naturstyrelsen. Strategien omfatter seks temaer og programforslaget følger den foreslåede startegi gennem overvågning baseret på både konventionel prøvetagning og moderne DNA-teknikker. Samlet set er der udarbejdet et forslag til et kost-effektivt og landsdækkende program. Klik her for at se rapporten på Naturstyrelsens hjemmeside.


8/12 2014: Integration er nødvendigt, men kan gøres på flere måder

Miljø- og naturtilstanden bliver i langt højere grad en tidligere vurderet på baggrund af mange indikatorer kombineret inden for rammerne af et ’vurderingsværktøj’. NIVA Danmark arbejder med udvikling og anvendelse af mange former for vurderingsværktøjer og har fornyligt, i regi af WATERS- og DEVOTES-projekterne, bidraget til en omfattende analyse af principper og methoder for hvordan indikatorer kan kombineres. Dette arbejde er nu publiceret i form af et review i tidskriftet Frontier in Marine Science. Klik her for at læse reviewet (der er gratis adgang).


19/11 2014: Reduktionerne virker

På fyraftensmødet i Dansk Selskab for Marinbiologi (DSFMB), afholdt den 3. september 2014 hos NIVA Danmark (se omtale nedenfor), præsenterede forskningschef Jesper Andersen, NIVA Danmark, resultaterne af en stor international analyse af udviklingen i eutrofiering i Østersøen (1901-2012). Flere positive forhold blev fremdraget: For det første ser vi nu tegn på forbedringer, bl.a. i de åbne dele af Kattegat, hvor der i 2010 og 2011 var en god miljøtilstand hvad eutrofiering angår. For det andet blev der fremlagt dokumentation for, at der på Østersø-niveau er fremgang som følge af at udledningerne af både kvælstof (N) og fosfor (P) er nedbragt. Siden mødet er der arbejdet videre på analyserne og resultaterne forventes publiceret i et international videnskabeligt tidskrift først i det nye år. Klik her for at se præsentationen.


30/10 2014: Biodiversiteten i de danske farvande har det skidt

NIVA Danmark har sammen med Århus Universitet, DTU Aqua og DHI m.fl. genenmført en indikator-baseret vurdering af biodiversiteten i de danske farvande. Data stammer fra den danske basisanalyse i regi af Havstrategidirektivet og dækker marin biodiversitet bredt, bl.a. anvedes der indikatorer for planteplankton, zooplankton, undervandsvegetation, bunddyr, fisk, havfugle og havpattedyr. Konklusionen er desværre meget klar – ikke et eneste sted i de danske farvande er der fundet en god tilstand hvad biodiversiteten angår. Årsagerne er bl.a. eutrofiering, fiskeri, og fysisk forstyrrelse. Klik her for at se artiklen i Frontiers in Marine Science.


23/10 2014: Er 2 + 2 mere end 4?

NIVA Danmark har bidraget til en analyse af god forvaltningsskik af ’multiple stressors’ i Østersøen. Arbejdet har fundet sted i regi af STAGES-projektet og vi har sammen med SYKE (Finland), Stockholms Universitet (Sverige) og Det Internationale Havforskningsråd (ICES) analyseret kombinerede påvirkninger og effekter fra eutrofiering og fiskeri på miljøtilstanden, specielt på biodiversitetstilstanden i de åbne dele af Østersøen. Klik her for at se pressemeddelelsen fra ICES.


19/9 2014: 2 skridt frem og ét tilbage?

NIVA Danmark har bidraget til en opdateret vurdering af eutrofieringstilstanden i Østersøen for perioden 2007-2011. Undersøgelsen ligger i forlængelse af en tidligere vurdering for perioden 2001-2006. På trods af der overordnet set er tegn på mindre forbedringer, er den arealmæssige udbredelse øget – således bliver de nordligste dele af Østersøen i Den Botniske Bugt nu klassificeret som ’eutrofierede’. Der er tale om et gennemsnit for perioden – i to ud af de fem år er tilstanden i Den Botniske Bugt god. Klik her for at læse artiklen i det videnskabelige tidsskrift Ecological Indicators.


3/9 2014: NIVA Danmark er vært for DSFMB-møde om Vandmiljøplanerne

Den 3. september er NIVA Danmark vært for et DSFMB-møde om vandmiljøplanerne. Blandt andet vil der blive fremlagt dokumentation af vandmiljøplanerne nu er begyndt at virke og at der nu også en bedre miljøtilstand, bl.a. i de åbne dele af Kattegat. På Ingeniøren’s website er der en foromtale af nogle af de resultater, der bliver fremlagt på mødet – herunder at vi, på trods af store reduktioner af tilførslerne af næringsstoffer, endnu ikke er i mål hvad en god økologisk tilstand angår. Klik her for at se artiklen.


1/9 2014: NIVA Danmark åbner

NIVA Danmark, en afdeling under Norsk Institut for Vandforskning (NIVA), åbnede i København, nærmere bestemt i Ørestad.

NIVA danmark logo7175-2017 final_sampling_protocol

%d bloggers like this: